International Owl Center, Houston, MN

the town embraces the owl theme.